For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري مواد غذایی ایران با کشورهاي ایرلند،

نویسندگان

هاجر شکرچی زاده، نفیسه دهقان پور، نفیسه سلطانی زاده، مهدی کدیور

نام مجله

نشریه |پژوهش های علوم وصنایع غذایی ایران (علمی پژوهشی)

سال انتشار

1390

چکیده

در پژوهش حاضر هدف نویسندگان، ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه فناوري مواد غذایی ایران با پنج کشور ایرلند، ترکیه، مصر، آرژانت ین و

است. آمارها نشان می دهد که از نظر تعداد تولیدات علمی نمایه شده در Web of Science 2010 در پایگاه اطلاعاتی - مالزي طی سال هاي 1990

این پایگاه کشور ایرلند مقام اول را دارد و کشورهاي آرژانتین و ترکیه در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. از نظر نوع مدارك، مقالات در هر شش کشور

بیشترین سهم تولیدات علمی را به خود اختصاص داده اند. بررسی تعداد استنادهاي دریافتی تولیدات علمی این کشورها نشان می دهد کشورهاي ایرلند و

آرژانتین از نظر تعداد کل استنادهاي دریافتی در رتبه هاي اول و دوم قرار دارند، ولی با کسر خود استنادي ها، مصر و مالزي در رتبه هاي اول و دوم قرار

می گیرند. از نظر همکاري با سایر کشورها، آمریکا بیشترین مشارکت را در تدوین تولیدات علمی داشته است، به طوري که در هر شش کشور، آمریکا در

رتبه اول یا دوم همکاري قرار گرفته است. با بررسی حوزه هاي موضوعی تولیدات علمی کشورها مشخص شد که شیمی کاربردي در بین همه

کشورهاي مورد بررسی بیشترین همکاري را با حوزه فناوري مواد غذایی داشته است.

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
2011

تحت نظارت وف ایرانی

ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوري مواد غذایی ایران با کشورهاي ایرلند، | دکتر هاجر شکرچی زاده

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی