For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر هاجر شکرچی زاده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنايع غذايي تلفن : 33913369 31 98+ فکس : 33913381 31 98+ وب سایت : دکتر هاجر شکرچی زاده
  • استاديار گروه علوم و صنايع غذايي
زمینه های تحقیقاتی :
  • میکرو و نانوساختارهای غذایی
  • هیدروکلوئیدهای غذایی
  • شیمی تجزیه

آخرین مقالات

تحت نظارت وف بومی