For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

در سال 1363 در اصفهان متولد شدم. در سال 1381 در رشته مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم و سه مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را از همان دانشگاه به ترتیب در سال های 1385، 1387 و 1392 اخذ کردم. در سال 1388 ازدواج کردم و پسرم محمد صدرا در سال 1392 به دنیا آمد. از سال 1392 نیز به عنوان عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به کار شده ام.

تحت نظارت وف ایرانی